Witamy na stronie internetowej Hamilton Building Supply zwanej dalej ("Strona"). Poprzez dostęp do tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki"). Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie Warunki, proszę nie korzystać z "Witryny". Witryna" może od czasu do czasu modyfikować lub zmieniać Warunki poprzez aktualizację niniejszej strony internetowej. Korzystanie z naszej "Witryny" po każdej takiej zmianie oznacza zgodę na przestrzeganie i związanie się Warunkami w zmienionej wersji. Jeśli jakakolwiek zmiana jest nie do przyjęcia dla Ciebie, jedynym środkiem odwoławczym jest zakończenie korzystania z "Witryny".

Informacja o prawach autorskich i znakach towarowych
Niniejsza Witryna i jej zawartość, w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafika, ilustracje, wideo, dźwięk i inne materiały (wszystkie te treści są określane zbiorczo jako "Zawartość") są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim i stanowią własność "Witryny" lub jej licencjodawców będących osobami trzecimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie logo, ekrany startowe, nagłówki stron, niestandardowe grafiki i ikony przycisków wyświetlane na tej stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub znakami towarowymi (łącznie "Znaki") "Witryny" lub jej licencjodawców będących osobami trzecimi. Z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych tutaj, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, modyfikowanie, sprzedaż lub udział w sprzedaży, lub w inny sposób wykorzystanie lub użycie jakiejkolwiek zawartości lub znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Hamilton Building Supply jest zabronione i może naruszać prawa autorskie lub prawa znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.

Witryna" i jej zawartość są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez użytkowników naszej "Witryny". Możesz pobierać lub kopiować zawartość wyświetlaną na "Stronie" wyłącznie w celu korzystania z "Strony" jako osobistego zasobu, pod warunkiem, że zachowasz wszelkie uwagi zawarte w treści, takie jak wszystkie informacje o prawach autorskich, legendy znaków towarowych lub inne informacje o prawach własności. Żadne prawa, tytuły ani udziały w pobranych materiałach nie są przenoszone na użytkownika w wyniku takiego pobrania lub kopiowania.

Komentarze Użytkownika
Doceniamy Twoje komentarze, uwagi, opinie, sugestie, pomysły i inne materiały, które ujawniasz lub przesyłasz do nas (łącznie "Komentarze"). Przyznajesz Hamilton Building Supply i jego podmiotom stowarzyszonym wieczyste, nieodwołalne, ogólnoświatowe, wolne od tantiem prawo i licencję na używanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, publiczne odtwarzanie i publiczne wyświetlanie (w całości lub w części) Twoich komentarzy, Twojego imienia i nazwiska oraz wszelkich powiązanych praw autorskich, praw moralnych lub innych praw własności intelektualnej.

Prywatność
Naszą polityką jest poszanowanie prywatności osób, które odwiedzają "Stronę" lub przekazują nam Komentarze. Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie i ujawnienie Twoich danych osobowych i innych informacji, zgodnie z opisem w Polityce Prywatności.

Połączone strony
Ta "Witryna" może zawierać linki do innych stron internetowych ("Witryny połączone"). Nie obsługujemy ani nie kontrolujemy żadnych informacji, produktów lub usług na stronach powiązanych nie popieramy ani nie zatwierdzamy żadnych produktów lub informacji oferowanych na stronach powiązanych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostęp lub korzystanie z dowolnej Witryny połączonej jest na własne ryzyko.

Zrzeczenie sięodpowiedzialności
Ta "strona", jej zawartość oraz wszystkie informacje, produkty i usługi zawarte lub oferowane za pośrednictwem tej strony są dostarczane na zasadzie "tak jak jest" i "tak jak dostępne" bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji. Właściciele i przedstawiciele tej "Witryny". wyraźnie zrzekają się wszelkich takich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności oraz wszelkich dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub przebiegu wykonania. Nie gwarantujemy, że ta "strona" lub jej zawartość będzie kompletna, dokładna, nieprzerwana, bezpieczna lub wolna od błędów, ani że strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników. Wszystkie informacje na stronie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić właścicieli i przedstawicieli niniejszej "Witryny przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z lub związanymi z (i) korzystaniem z Witryny lub (ii) naruszeniem niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku właściciele i przedstawiciele tej "Witryny" nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne, specjalne lub przypadkowe szkody wynikające z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z tej strony lub towarów lub usług zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem tej strony, czy to w ramach działania na podstawie umowy, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej teorii, nawet jeśli właściciele i przedstawiciele tej "Witryny". została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. właściciele i przedstawiciele tej "Witryny". całkowita odpowiedzialność za wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem z tej strony nie przekracza stu dolarów (100 USD).

Różne
Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork i będą interpretowane zgodnie z nimi, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących konfliktów prawnych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez właścicieli i przedstawicieli tej "Witryny".